• Lorem ipsum

Deze website is eigendom van Brianto nv, Wechelsebaan 62, 2275 Lille, België, BTW BE 0477323637. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d., is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan Brianto nv.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 
Brianto levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Brianto de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Brianto kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je Brianto contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Brianto geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Brianto kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Brianto verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


Risico's, verantwoordingsplicht, veilig gedrag
Sommige artikelen zoals bijvoorbeeld messen kunnen gevaarlijk zijn, zelfs dodelijk, indien onjuist, onzorgvuldig, en/of illegaal gebruikt. Wanneer u artikelen koopt van Brianto, stemt u ermee in dat u de artikelen op een veilige en legale manier zult gebruiken, in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, erkende veiligheidsregels en gezond verstand. U stemt ermee in om brianto.be en haar beheerders schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims die door een persoon of entiteit tegen Brianto worden ingesteld in verband met het gebruik van de artikelen.

Auteursrecht / Merkenrecht 
De klant is aansprakelijk voor de geleverde beelden en teksten voor de personalisatie. Brianto neemt geen aansprakelijkheid in verband met enig eigendomsrecht, merkenrecht en/of auteursrecht van derden die eventueel op het door de klant aangeleverde materiaal zouden rusten.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.