Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Voor de verwerking van uw bestelling hebben we enkele persoonsgegevens nodig. Deze zijn onder andere naam, factuur- en afleveradres, e-mail en telefoonnummer.

Brianto zorgt voor de bescherming van uw privacy. Uw persoonsgegevens zullen dus nooit voor commerciële doeleinden doorgegeven worden aan derden, ze zullen uitsluitend  worden doorgegeven als dit nodig is voor de uitvoering van uw bestelling, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de bedrijven die deze persoonsgegevens van ons ontvangen voor de verwerking van uw bestelling, hebben we een verwerkingsovereenkomst gesloten, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

Voor ons Cookie beleid klik hier. 

Hieronder wordt in detail de beveiliging en verwerking van uw persoonsgegevens beschreven. Verantwoordelijke : Brianto nv met maatschappelijke zetel te Zielestraat 26, 2275 Lille, ingeschreven bij de KBO met nummer 0477.323.637 (hierna: "Verantwoordelijke", “Wij” of “Brianto”).

 

Deze privacy verklaring beschrijft welke gegevens door ons worden verzameld, waar deze voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Ook leggen wij uit op welke wijze wij deze gegevens opslaan, hoe deze worden beveiligd, en welke rechten u heeft met betrekking tot de verstrekte persoonsgegevens.

 

Over de gegevensverwerking van Brianto

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

Webwinkelsoftware van Lightspeed

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Lightspeed heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Lightspeed maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

 

Payment processor Multisafepay

Voor het afhandelen van een deel van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van MultiSafepay. MultiSafepay verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. MultiSafepay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. MultiSafepay behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van MultiSafepay’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. MultiSafepay bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

E-mailings met Mailchimp

Wij versturen e-mails en nieuwsbrieven met Mailchimp. Uw naam en e-mailadres worden daarvoor gebruikt. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Indien u hier gebruik van maakt, ontvangt u onze nieuwsbrief niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om deze (geanonimiseerde) gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

 

Mailverkeer

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten proximus en Trans-Ip. Deze partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Zij hebben geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Productbeoordelingen

Enkele dagen na uw aankoop ontvangt u een e-mail waarin u gevraagd wordt een beoordeling over de bestelde artikelen te geven. Deze e-mail wordt door het systeem van Shappz (shappz.com) automatisch verstuurd. Wij hebben met Shappz een data processing agreement gesloten voor maximale beveiliging van de gedeelde persoonsgegevens.

 

Herinnering winkelwagentje

Wij contacteren klanten die hun winkelwagen hebben laten staan en het bestelproces niet hebben afgerond via mail, om na te gaan er een probleem was.

Dit proces wordt uitgevoerd door het bedrijf Shappz (shappz.com). Wij hebben met Shappz een data processing agreement gesloten voor maximale beveiliging van de gedeelde persoonsgegevens.

 

Verzenden en logistiek

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Bpost en PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Bpost en PostNL delen. Bpost heeft middels de Algemene Voorwaarden Pakketten, zich verbonden om aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming te voldoen. PostNL gebruikt de gedeelde gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, worden de gegevens ook aan deze partijen ter beschikking gesteld.

 

Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact en Facto. Wij delen uw naam, adres, woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Exact en Facto is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact en Facto gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. IP-adressen worden geanonimiseerd verwerkt , dit betekent dat deze niet kunnen herleid worden naar uw persoon.

 

Personalisatie

Voor de productie van een gepersonaliseerd cadeau, geeft u ons uw personalisatiegegevens. Dat kunnen foto’s zijn via de oplaadfunctie, of uw persoonlijke tekst. Alle personalisaties worden door Brianto zelf uitgevoerd en worden nooit doorgegeven aan derden. Ook deze gegevens worden bij Brianto op eenzelfde niveau van vertrouwelijkheid behandeld. Deze personalisatie gegevens zijn enkel toegankelijk voor werknemers, nodig voor de uitvoering van hun taak.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd. De personalisatiegegevens worden 18 maanden bewaard, en dan definitief vernietigd.

 

Uw rechten

Op grond van de geldende Belgische, Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

 

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

 

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Brianto. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

 

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

 

Contact

Voor vragen over ons privacybeleid vindt u hier onze contactgegevens:

Brianto Nederland, info@brianto.nl, T. 040 744 0162
Hurksestraat 43, 5652 AH Eindhoven

Brianto België, info@brianto.be, Tel. 014 88 83 00
Wechelsebaan 62, 2275 Lille.

Contactpersoon voor privacyzaken : Herman Op de Beeck

 

Voor vragen over uw privacy kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

https://www.privacycommission.be/nl

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie van ons privacybeleid. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden was 25/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Enkel de meest recente versie van de policy is van toepassing op het gebruik van de website.

Wij gebruiken cookies om onze site gebruiksvriendelijker te maken. Ga je hiermee akkoord? Ja Nee Meer over cookies en jouw privacy »