• Lorem ipsum

Privacy Verklaring

Deze privacy verklaring beschrijft welke gegevens door ons worden verzameld, waar deze voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij deze gegevens opslaan, hoe deze worden beveiligd, en welke rechten je hebt met betrekking tot de verstrekte persoonsgegevens.

Verantwoordelijke : Brianto nv met maatschappelijke zetel te Zielestraat 26, 2275 Lille, ingeschreven bij de KBO met nummer 0477.323.637 (hierna: "Verantwoordelijke", “Wij”, "Ons" of “Brianto”).

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens aangaande een identificeerbaar persoon. We verzamelen de volgende persoonsgegevens: naam, factuuradres, afleveradres, e-mail, telefoonnummer, IP-adres, informatie over uw aankoop.

Deze persoonsgegevens worden verzameld via de website, als u een account aanmaakt, een aankoop doet, of zich inschrijft via de nieuwsbrief.

Wij en onze dienstverleners verzamelen ook persoonsgegevens door middel van cookies en vergelijkbare technologieën. Voor ons Cookie beleid klik hier. 

 

Over de gegevensverwerking van Brianto

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Uw persoonsgegevens worden aan derden doorgegeven als dit nodig is voor de uitvoering van uw opdracht, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens zullen dus nooit voor commerciële doeleinden met derden worden gedeeld.

Met de dienstverleners (derden) die uw persoonsgegevens van ons ontvangen voor de verwerking van uw bestelling, hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Ze zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst of een eed of wettelijke verplichting.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven. U ontvangt nieuwsbrieven en/of andere marketing-gerelateerde materialen van ons, met betrekking tot onze diensten en producten, indien u hiervoor uw toestemming hebt gegeven ( inschrijving nieuwsbrief), of voor zover wij hierbij een gerechtvaardigd belang hebben ( u heeft een bestelling geplaatst).

 

Webwinkelsoftware van Lightspeed

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Lightspeed heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Lightspeed maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

 

Payment processor Multisafepay

Voor het afhandelen van een deel van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van MultiSafepay. MultiSafepay verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. MultiSafepay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. MultiSafepay behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van MultiSafepay’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. MultiSafepay bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

E-mailings met Mailcamp

U ontvangt nieuwsbrieven en/of andere marketing-gerelateerde materialen van ons, met betrekking tot onze diensten en producten, indien u hiervoor uw toestemming hebt gegeven, of voor zover wij hierbij een gerechtvaardigd belang hebben.

Wij versturen e-mails voor nieuwsbrieven en voor beoordelingen van de bestelde artikelen met Mailcamp. Jouw naam en e-mailadres worden daarvoor gebruikt. MailCamp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website, of de Mailcamp servers is verzonden zie je een ‘unsubscribe’ link. Indien je hier gebruik van maakt, ontvang je onze nieuwsbrief niet meer. Jouw persoonsgegevens worden door MailCampaigns beveiligd opgeslagen. MailCamp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailCamp behoudt zich het recht voor om deze (geanonimiseerde) gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

 

Mailverkeer

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten Proximus en Trans-Ip. Deze partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Zij hebben geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Herinnering winkelwagentje

Wij contacteren klanten die hun winkelwagen hebben laten staan en het bestelproces niet hebben afgerond via mail, om na te gaan er een probleem was.

Dit proces wordt uitgevoerd door Combidesk. Wij hebben met Combidesk een verwerkersovereenkomst afgesloten voor maximale beveiliging van de gedeelde persoonsgegevens.

 

Verzenden en logistiek

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Bpost en PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met Bpost en PostNL delen. Bpost heeft middels de Algemene Voorwaarden Pakketten, zich verbonden om aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming te voldoen. PostNL gebruikt de gedeelde gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, worden de gegevens ook aan deze partijen ter beschikking gesteld.

 

Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact en Facto. Wij delen jouw naam, adres, woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Exact en Facto is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact en Facto gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. IP-adressen ( met uitzondering van Lightspeed) worden geanonimiseerd verwerkt ,dit betekent dat deze niet kunnen herleid worden naar jouw persoon.

 

Personalisatie

Voor de productie van een gepersonaliseerd cadeau, geef je ons jouw personalisatie gegevens. Dat kunnen foto’s zijn via de oplaadfunctie, of een persoonlijke tekst. Alle personalisaties worden door Brianto zelf uitgevoerd en worden nooit doorgegeven aan derden. Ook deze gegevens worden bij Brianto op eenzelfde niveau van vertrouwelijkheid behandeld. Deze personalisatie gegevens zijn enkel toegankelijk voor onze werknemers, nodig voor de uitvoering van hun taak.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat jij aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd. De personalisatie gegevens worden 36 maanden bewaard, en dan definitief vernietigd.

 

Jouw rechten

Op grond van de geldende Belgische, Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kan beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen om je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

 

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens totdat je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten overnemen. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.

 

Recht op vergetelheid 

U heeft het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn gewist, met uitzondering van de wettelijke verwerkingsverplichting.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Brianto. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

 

Contact

Voor vragen over ons privacybeleid vind je hier onze contactgegevens:

Brianto Nederland, [email protected], T. 040 744 0162
Hurksestraat 43, 5652 AH Eindhoven

Brianto België, [email protected], Tel. 014 88 83 00
Wechelsebaan 62, 2275 Lille.

Contactpersoon voor privacyzaken : Herman Op de Beeck

 

Voor vragen over jouw privacy kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

https://www.privacycommission.be/nl

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie van ons privacybeleid. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden was 25/11/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Enkel de meest recente versie van de policy is van toepassing op het gebruik van de website.